دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی اصغر   آل شیخ

پست الکترونیکی : a-alesheikh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی محیط زیست

علی اصغر آل شیخ

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

^